دیـدم که از بــاران آمدی
و گمشـدگان در بــاران را
سـودای خانه نیـست ...
"سـقف دلـم خانه توســت" ...!!
2021/10/27 - 12:59