گریه ام پرسید از دلتنگی ام، تکلیف چیست
گفت خوب است انتظار اما بمیری محشر..؟؟
2021/10/27 - 13:11
دیدگاه
Nazgol

اوخی میخای بیای جهنم

1400/08/5 - 15:49 ·