آن کس که میگفت دوستم داره، عاشقی نبود که به شوق من آمده باشه، رهگذری

بود که روی برگ های خشک پاییزی راه میرفت، صدای خش خش برگها همان واژه ای بود

که من گمان میکردم میگوید: دوستت دارم

2021/10/28 - 10:37 در بوشهری ها