مانده ام که این جماعت

چگونه خیانت می کنند؟

چگونه کنار دیگری

به آرامش می رسند؟

من حتی بالشم را که عوض می کنم

خوابم نمی برد...!!!
2021/10/28 - 10:55 در بوشهری ها