.

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،

حرفهای عاشقانه نمیزنند،
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..
اما عاشقشان میشوی!
ناخواسته دلت برایشان میرود…
این آدمها فقط راست میگویند
راست می گویند با چاشنی قشنگ ” مهر”

2021/10/28 - 18:06
دیدگاه
Saman

لایک

1400/08/6 - 18:07 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/08/6 - 18:08 ·