خواهرم مواظب خودت باش . .
گرگ ها در کمین هستند
به دلیل تصاویر تن خوری لباس شما در شبکه های مجازی به سوی شما می آیند
به قول تبلیغ شهر فرش
ما جنس را می خواهیم بفروشیم و نه خودمان و یا تن خود را
پس خواهشا مواظب خودتان باشید
2021/10/28 - 19:36
پیوست عکس:
۲۰۲۱۱۰۱۹_۰۰۳۱۱۸.jpg
۲۰۲۱۱۰۱۹_۰۰۳۱۱۸.jpg · 4128x3096px, 3.9MB