منشین چنین زار و حزین
چون روی زردان

شعری بخوان
سازی بزن
جامی بگردان ...

2021/10/28 - 22:07 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-28_22-02-22.jpg
photo_2021-10-28_22-02-22.jpg · 1024x1016px, 153KB