من بعد از تو با این مسئله که دیگر کسی را دوست نداشته باشم، کنار آمده‌ام! تو امّا بعد از من با این درد که دیگر کسی مثل من دوستت ندارد، چه میکنی؟!

2021/10/28 - 22:35 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-28_22-34-00.jpg
photo_2021-10-28_22-34-00.jpg · 736x909px, 65KB