و عشق ، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد! مرا رساند به امکان یک پرنده شدن...

2021/10/28 - 23:24 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-28_23-25-27.jpg
photo_2021-10-28_23-25-27.jpg · 1085x1280px, 110KB