ذهن بحث می‌کند و نتیجه نمی‌گیرد در حالی که دل سکوت می‌کند و به نتیجه میرسد. این حقیقت یکی از اسرار پیچیدهٔ زندگی است.

2021/10/28 - 23:31 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-28_23-15-46.jpg
photo_2021-10-28_23-15-46.jpg · 640x800px, 40KB