حیف نون سوار سمند میشه. صدای زن میاد : درب خودرو باز است...
حیف نون درو می بنده میگه بستم!! حالا هرجا قایم شدی بیا بیرون جیگر!!!

2021/10/30 - 11:03 در بوشهری ها