ﺩﯾﺸﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻤﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻣﺎﻫﻢ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﺪﺍ
ﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﻢ
ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺗﻮ ﺟﻮﺏ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﺞ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﺪ
ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﺞ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﻢ !!!! ﮐَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺞ
2021/11/01 - 13:36
دیدگاه
error

وای {-33-}

1400/08/10 - 16:56 ·
Reza14

{-18-}{-a151-}

1400/08/10 - 17:11 ·
error

چطوری رضا؟

1400/08/10 - 17:42 ·
Reza14

خراب ،اسهال استعفراغ ، حالت تهوع و تنوعه {-7-}
تو خوبی فاطی چخبرا ؟

1400/08/11 - 01:44 ·
error

عاخ عاخ پاره ایی ک {-18-}
منم بد نیستم میگذرونم، میرم کارآموزی فلن تا عاخر ماه

1400/08/11 - 12:13 ·
Reza14

اشو لاشم ، شاخه نبات لازم {-7-} عه چه خوب دوز دوم واکسنمو نزدم بیا بزن برام {-7-}

1400/08/11 - 14:11 ·
error

باه باه {-7-}
من خودم دوز دوممو یکی دیگ زده عامو {-18-} انقدم ک کولی بازی دراوردم رضا {-33-}

1400/08/11 - 20:35 ·
Reza14

من کولی بازی در نمیارم جان من بیا بزن خلاصم کن {-7-}{-18-}

1400/08/12 - 03:11 ·
error

اوف چ پسرِ شجاعی {-7-}

1400/08/12 - 13:38 ·
Reza14

کجاشو دیدی فرو کن تو رگ {-7-}{-18-}

1400/08/12 - 14:06 ·
error

ن من میترسم فرار بای {-18-}

1400/08/12 - 17:56 ·
Reza14

از تو پرستار در نمیاد {-18-}

1400/08/13 - 03:06 ·
error

توعم فمیدی؟ بای {-18-}

1400/08/13 - 08:52 ·