چشم ها وباز هم چشم ها
هیچوقت دروغ نمیگَن چون
انگاری داری با قلبت حَرف میزنی
انگار داری با روحت حَرف میزنی
و انگار داری میگی که
2021/11/02 - 10:12
دیدگاه
off

چشم ها وباز هم چشم ها

هیچوقت دروغ نمیگَن چون
انگاری داری با قلبت حَرف میزنی
انگار داری با روحت حَرف میزنی
و انگار داری میگی که
پُشتِ این چهره شاد یا غمگین
یا خشمگین من واقعاً چه کَسی هستم
چشم ها
و باز هم چشم ها
خیلی مُهمن
امیدوارم عُمقِ چشمای قشنگی داشته باشی چون این نشون میده
که روح و قلبِ قشنگی هم داری..
چشم ها هیچوقت دروغ نمیگن....

1400/08/11 - 10:15 ·