یکی از خصوصیات روزگار ما این است که بسیاری از مردم از تنهایی وحشت دارند: تنها بودن برای فرد نشانهٔ ناکامی اجتماعی است، چرا که اگر کسی بتواند بر آن غلبه کند هیچگاه تنها نمی‌ماند.

2021/11/02 - 19:31 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-32-55.jpg
photo_2021-11-02_19-32-55.jpg · 1280x720px, 52KB