صبح پاییزی به تنهایی زیباست اما برای تکامل زیبایی، چیزی کم دارد، چیزی شبیه چشم‌های پف کرده‌ات، لبخند بی‌نظیرت و دست‌هایت که به اندازه آغوش من باز شده باشند
2021/11/02 - 19:32 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-33-00.jpg
photo_2021-11-02_19-33-00.jpg · 1056x1049px, 155KB