خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوشبختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی‌ست؛ خوشبختی، وابسته به‌ جهانِ درون توست!

2021/11/02 - 19:55 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-57-04.jpg
photo_2021-11-02_19-57-04.jpg · 1080x1081px, 111KB