روز، با کلماتِ روشن حرف می‌زند، عصر، با کلماتِ مبهم، شب سخن نمی‌گوید حکم می‌کند.

2021/11/02 - 19:56 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-53-27.jpg
photo_2021-11-02_19-53-27.jpg · 735x1103px, 48KB