آدم‌هاى اشتباه زندگيت، همیشه درس‌های درستی را به تو مي دهند.

2021/11/02 - 19:58 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-55-02.jpg
photo_2021-11-02_19-55-02.jpg · 623x671px, 39KB
دیدگاه
nooor

اوهوم

1400/08/16 - 21:17 ·
datam

بله

1400/08/16 - 21:18 ·
nooor

بله؟

1400/08/16 - 21:21 ·
datam

تایید کردم دیگه

1400/08/16 - 21:22 ·
nooor

بله

1400/08/16 - 21:23 ·
datam

بله

1400/08/16 - 21:25 ·