میگم بچه ها نایس فان کسی تو اداره نایس فان پارتی دارعه یخته پارتی ما بشه اصلا کسی جواب سلام ما رو علیک نمی کنه مگه من چه کار کردم وجدانن خو یکی جواب ما رو نمی دهد اینجا.خخخخ
2021/11/03 - 09:38