دو تا دختر خوشگل جلوی مغازم تصادف کردن
افسر اومد کروکی کشید
نفهمیدم چی شد ، مغازه من مقصر شد جواز کسبم رو باطل کردن

2021/11/03 - 14:35