شاید همه ظاهر زیبایی نداشته باشیم، ولی همه می تونیم ذهن زیبا داشته باشیم...
 خیلی ها فکر می کنند زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است.
2021/11/03 - 18:20