...
گفته بودی که:«چرا محو تماشای منی؟ آنچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی!» مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی !
مطمئنم خدا وقتی تورو می‌آفرید داشت به این فکر میکرد که من
2021/11/04 - 09:18