رسیدن فردا برای هیچ کس حتمی نیست،
پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید، شاید فردا هرگز نیاید.

2021/11/04 - 10:07
دیدگاه
sarzaminman101

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/08/13 - 10:08 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/08/13 - 10:11 ·
sarzaminman101

ممنون فدات{-35-}

1400/08/13 - 10:20 ·
-shamim

خواهش{-35-}

1400/08/13 - 10:23 ·