جمله زیر را با ...بله/خیر... پرکنید


آیا شما عقل ندارید!?

...…………………… ندارم.


عمرا بتونین پرش کنین،بالاخره انتقام گرفتم
2021/11/04 - 13:52