دیدگاه
Farid

یدونه شر خر گیر طلباتو بگیر

1400/08/15 - 12:35 ·
Toot

آشنا ندارم شرخر
شما داری{-a184-}

1400/08/15 - 19:10 ·
Farid

پیدا کردی ب منم معرفی کن{-a147-}

1400/08/15 - 19:12 ·
Toot

توم طلب داری مگه

1400/08/15 - 19:13 ·
Farid

اهوم یه چنتا چک برگشتی ک برام پولش کنه

1400/08/15 - 19:15 ·
Toot

مادی ش کردی
مال من معنوی خخ

1400/08/15 - 19:17 ·
Farid

عه الان پستت دیدم فکر کردم چک طلبداری خخخخ

1400/08/15 - 19:19 ·
Toot

*****
مث همیشه

1400/08/15 - 19:25 ·