رفتم دکترگفتم :خوابم مشکل داره،
یدونه از این چکشا برداشت زد رو زانوم،
منم بلند شدم یدونه خوابوندم زیر گوشش.
گفت چرا میزنی؟
گفتم تو چرا اول زدی؟
گفت من میخواستم اعصابتو تست کنم
گفتم :خب اینم نتیجه ش حالا داروتو بنویس
2021/11/06 - 01:41
دیدگاه
ber99keh

دیوونه {-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/15 - 08:20 ·
Reza14

یکی دیگه هم بخوابونم زیر گوشش {-a151-}

1400/08/15 - 11:16 ·
ber99keh

اگه بزنی که تو تیمارستان اسمتو مینویسه {-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/15 - 11:25 ·
Reza14

تیمارستانش پرستار داره د یگه {-a151-} دارو هامو بده {-18-}

1400/08/15 - 11:30 ·
ber99keh

پرستارت مرده {-18-}{-18-}{-18-}

1400/08/15 - 11:43 ·
Reza14

ن بابا چنتا اهو دوپا ترگل ورگله {-7-}

1400/08/15 - 13:09 ·
ber99keh

نخیرم قسمت مردونه پرستاراش مردن {-18-}{-18-}{-18-}

1400/08/15 - 16:31 ·
Reza14

سوپروایزره دوشیزس رفتم تو کارش {-a151-} چقدم سگ داره لنتی {-7-}

1400/08/16 - 01:10 ·