راننده اسنپه زنگ‌ زد گفت :
تو موقعیتم قربان

گفتم: تا من دستور ندادم شلیک نکن !
چندتا فوش داد و قطع کرد مرتیکه بیجنبه
2021/11/07 - 12:52