يعني اگه ما توي يه خونه با ١٠ تا اتاقم باشيم ...

اين ٤ تا عضو خانواده‌ی ما يه جوري خودشونو تو خونه پخش می‌كنن كه ، تو هيچ نقطه‌ای از خونه نميتونی تنها باشی

يعنی بارسلونا هم اينطوري از فضاهای خالی زمين استفاده نمی‌كنه
2021/11/07 - 14:46