‏-چهره‌ت تغییر کرده.
+یعنی زشت شدم؟

-نه خوب شدی.
+یعنی خوب نبودم؟

-چرا خب بهتر شدی.
+یعنی بهتر نبودم؟

-عزیزم من گوه خوردم تو هیچ تغییری نکردی.
+يعنى من تكراريم؟!!

[بخش كوچيكى از مكالمه من با خانومم]
2021/11/07 - 14:47