ها نفر در آرزوی به سر می برند
در نمی دانند
با از ظهر یک روز خود چه کنند...
2021/11/07 - 20:38
پیوست عکس:
IMG_20211107_202834_130.jpg
IMG_20211107_202834_130.jpg · 1080x966px, 86KB