...
بهشت تنت
کافرم میکند.
و آتش بوسه های تو
کفاره ی همه ی گناهان ناکرده ی من.
.
.
من با تو در بهشتم.
من جهنمی را
بهشتی کن
به نگاهی...
بهشت تنت
2021/11/08 - 19:02