پیر زنی رفت داروخانه تا برای درد مفاصلش دارو بخره.داروخانه چی بهش گفت:
خوشگل خانم امر بفرمایید
پیرزنه فوری کمرشو راست کرد گفت:
رژ لب میخواستم عزیزم...
این است قدرت کلمات
پس بایکدیگر با انرژی مثبت صحبت کنیم

2021/11/09 - 01:38