صبر برای ما واژه ی غریبی است
همیشه درگیر زود قضاوت کردن هایی هستیم که بهترین رابطه ها را خراب میکنند
صبر کردن را باید آموخت
صبر کردن را باید تمرین کرد
وقتی میخواهی چایی ات را بنوشی برای سرد شدنش عجله نکن , بگذار به آرامی سرد شود , از نفسهایت لذت ببر
پشت چراغ قرمز ایستاده ای عجله نکن , دیر یا زود به مقصد میرسی
مهم این است یاد بگیری که صبر کنی
صبر کردن دوای خیلی از دردهاست .

2021/11/09 - 16:01
دیدگاه
Farid

{-36-}{-30-}

1400/08/18 - 17:51 ·
mehrrsa

{-41-}

1400/08/18 - 23:06 ·
Farid

دنیامی{-41-}

1400/08/19 - 10:02 ·
mehrrsa

میدونم{-26-}

1400/08/19 - 10:33 ·