شاید دل من عروسکی از چوب است

مثل قصه ی پینوکیو محبوب است

اما چه دماغی دارد این بیچاره از بس

که نوشته حال دل من هم خوب است
2021/11/09 - 19:47
دیدگاه
masood

شاید دل من عروسکی از چوب است
مثل قصـــــه ی پینوکیــو محبوب است
اما چه دماغـــــــــــی داره این بیچاره
از بس که نوشته: حال من هم خوب است

1400/08/18 - 20:17 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/08/23 - 18:50 ·