‏دنیا پر از که دلتنگ‌ترینن
اما نیستن قبول کنن کردن
و خواهی کنن...


2021/11/09 - 20:47