سنگی که پرت میشه،
حرفی که زده میشه،
موقعیتی که ازدست میره،
زمانی که میگذره و دلی که بشکنه
, هیچوقت نمیشه اینارو برگردوند...
حواسمون باشه
که برگردوندنشون سخته
شاید خودمونم از این کارا بکنیم
درسته معذرت خواهی هم می کنیم
ولی
هیچ وقت هیچ چیز مثل قبل نمیشه...
2021/11/10 - 09:58