درد یعنی بزنی دست به انکار خودت
عاشقش باشی و افسوس گرفتار خودت
درد یعنی که نماندن به صلاحش باشد
بگذاری برود... آه... به اصرار خودت
2021/11/10 - 15:50

باز نشر توسط