از رفتن نترس،
حرکت کن.

وقتی که اولین قدم رو برداری و
شروع کنی خود مسیر راه را به
تو نشان می دهد...
2021/11/11 - 08:19
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_08-20-42.jpg
photo_2021-11-11_08-20-42.jpg · 1035x1280px, 94KB