طرف داره تو اخبار درباره امکانات مدرسه‌ها علیه کرونا توضیح میده،

میگه دستشویی مدارس رو مجهز به مایع دستشویی کردیم. کمر کرونا شکست در برابر این تجهیزات
2021/11/11 - 09:54