وقتی انسانها از تنهایی می نالند، منظورشان این نیست که اطرافشان خلوت است، تنهایی این است که هیچکس نمیفهمد چه میگویند...
به من می گفتimg src=" />
2021/11/11 - 10:50
دیدگاه