خداوندا! در هیچ لحظه تنهایم مگذار، که جُرأتِ تنها ماندن و تنها جنگیدن در من نیست. خداوندا! در هیچ نَفَسی دستِ محبّتت را از روی سرم برندار، که بی مهرِ تو ذلیلم، هیچم، کم از هیچم.

2021/11/11 - 19:39 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_19-39-12.jpg
photo_2021-11-11_19-39-12.jpg · 800x537px, 60KB