کاش می‌توانستم دردتان را دوا کنم. همین دردِ دور بودن‌ها .... دیر دیدن‌ها..... دیگر ندیدن‌ها.... همین که جسم‌مان بهاران است و جان‌مان پاییز...

2021/11/11 - 19:53 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_19-54-24.jpg
photo_2021-11-11_19-54-24.jpg · 640x503px, 86KB