خیلی چیزها اعتبارشان در دشوار بودن‌شان است. زندگی هم فی‌الواقع آسان نیست. البته می‌شود آسانش گرفت؛ امّا همانقدر که آسانش بگیری از عُمقش کاسته می‌شود، و این نشان میدهد که عمق، دشوار است و دلپذیر.

2021/11/11 - 19:57 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_19-56-18.jpg
photo_2021-11-11_19-56-18.jpg · 736x755px, 99KB