هرگز برنگرد...

به دنیای کسی که به زخم زدنت
عادت کرده،
حتی اگر شاهرگ حیات
را در دستاش یافتی
به یاد داشته باش هیچ کس
ارزش شکستن ارزشهایت
را ندارد...

2021/11/12 - 02:22