سلامتی اون بی معرفتی که از پشت به ما خنجر میزد ولی پشت یکی دیگر مث خر چنگ میزد...
2021/11/12 - 02:44