‏در واقع ما منتظر برگشتن هیچ آدمی نیستیم. ‏فقط منتظر برگشت خودمونیم که با اون آدم رفته!

2021/11/12 - 17:20 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-12_17-21-10.jpg
photo_2021-11-12_17-21-10.jpg · 1280x1277px, 63KB