آدمایی که به‌خاطر چیزای الکی از دست هم عصبانی میشن، معمولاً اونایی هستن که بیش‌از حد به‌هم دیگه اهمیت می‌دن.

2021/11/12 - 17:21 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-12_17-15-00.jpg
photo_2021-11-12_17-15-00.jpg · 1024x1280px, 200KB