جمعه ها باید دلخوش بود به بودنی؛ بودنی که غم را از دلت دور میکند و اشک را برای همیشه از چشمهایت پاک. جمعه ها آدم دلخوشی نیاز دارد؛ دوست داشته شدن نیاز دارد،
جمعه آدم یکی را نیاز دارد که دوست داشتنش بشود دلخوشیِ تمامِ غروب های جمعه...

2021/11/12 - 17:24 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-12_17-24-48.jpg
photo_2021-11-12_17-24-48.jpg · 1280x716px, 44KB