2021/11/15 - 22:36
پیوست عکس:
1636917481122.jpg
1636917481122.jpg · 1080x1233px, 186KB
دیدگاه
yasi

قشنگه{-35-}

1400/08/24 - 22:40 ·
masood

مرررسی یاسی ، نگات قشنگتره مهربون {-35-}

1400/08/24 - 22:48 ·
yasi

خواهش مسعود{-35-}

1400/08/24 - 22:50 ·
masood

متن شعر و کلماتش ک درست بود {-54-}

1400/08/24 - 22:53 ·
yasi

اره درست بود چطور؟
فقط طبق معمول شاعرش مسعود هس

1400/08/24 - 22:55 ·
masood

گفتم شاید حواسم نباشه بعضی کلمات رو اشتباه بنویسم {-7-}

1400/08/24 - 23:04 ·
yasi

نه درسته
حالا حواست کجاس{-39-}

1400/08/24 - 23:17 ·
masood

ادیت زدم درست شد {-7-}

1400/08/24 - 23:08 ·
yasi

آها پ اشتباه داشته{-11-}

1400/08/24 - 23:17 ·
masood

خخخ آره درست شد / پست آخر امشبم
تا فردا اگه زنده باشیم {-35-}

1400/08/24 - 23:20 ·
yasi

سلامت باشی و عمر طولانی {-35-}

1400/08/24 - 23:23 ·
masood

مرررسی یاسی {-35-}

1400/08/24 - 23:25 ·
yasi

خواهش{-35-}

1400/08/24 - 23:26 ·