تمام
امیدها،
با تمام ذراتم،
به تو عشق می ورزم...

2021/11/16 - 16:17